Email Disclaimer

Informatie verzonden met E-mail berichten door Diansa Recruitment is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n).
Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde(n) en gebruik door hen die niet gerechtigd zijn van de
informatie kennis te nemen, is verboden. 

Indien u niet de geadresseerde bent of niet gerechtigd bent tot kennisneming; 
(a) is openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden, niet toegestaan; en 
(b) wordt u verzocht de afzender daarvan op de hoogte te brengen en het bericht te vernietigen. 

Diansa Recruitment staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden E-mail, noch
voor tijdige ontvangst daarvan.